เกี่ยวกับเรา

ภาพรวมธุรกิจ

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 ผู้ก่อตั้งคือ นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล นางอุสา วงษ์เจริญสิน และนายหวัง วนาไพรสณฑ์ ผู้มีความรู้ความชำนาญในอุตสาหกรรมเคมีกว่า 30 ปี ปัจจุบันมีพนักงานรวม 450 คนใน 3 โรงงานผลิต

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้า กลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ กาวและผลิตภัณฑ์ยาแนว รวมถึงผลิตภัณฑ์ประเภทดีไอวายสำหรับลูกค้ารายย่อย โดยมีเป้าหมายการพัฒนาเพื่อเป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจ เม็ดพลาสติกพีวีซี กาว และ ผลิตภัณฑ์ยาแนว ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ให้มีความรู้ความสามารถและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและการเติบโตอย่างมั่นคงขององค์กร


ประวัติความเป็นมา

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 ก่อตั้งจากการควบรวมบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ระหว่างบริษัท แอ็พพลายเคมีคอล อินดัสตรี้ จำกัดและบริษัท ดีบี เคมีคอล อินดัสเตรียล จำกัด เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2548 มีทุนจดทะเบียนจำนวน 210,000,000 บาทโดยธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกพีวีซี กาวอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ยาแนว ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องผู้ผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซีระดับมาตรฐานสากล ด้วยความรู้ความชำนาญ และความสำเร็จที่ได้รับ เราจึงทำการขยายธุรกิจไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ซิลิโคนยาแนวและผลิตภัณฑ์ประเภทดีไอวาย รวมถึงผลิตภัณฑ์ดีไอวายหรือผลิตภัณฑ์กาวและยาแนวที่จำหน่ายในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือน 

ในปี  2555 บริษัท โชวะ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพีวีซีคอมปาวด์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ได้เข้ามาร่วมถือหุ้นในบริษัทฯ โดยการเข้าร่วมถือหุ้นในครั้งนี้จะเป็นการสร้างโอกาสให้  บริษัทฯ ในการเรียนรู้เรื่องกระบวนการผลิตเม็ดพีวีซีคอมปาวด์ที่ใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการผลิตและการผลิตเม็ดคอมปาวด์เพื่อใช้ในการแพทย์ (Medical Grade Compound) ซึ่งจะเป็นการต่อยอดธุรกิจของกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดคอมปาวด์และขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งรับรองคุณภาพในด้านระบบบริหารคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ จากสถาบัน SGS Yarsley International Certification Services เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ครอบคลุมกลุ่มประเทศอาเซียน ตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรป และอเมริกา


กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

“ความพึงพอใจของลูกค้า คือ เป้าหมายสูงสุดของบริษัท”

บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วย คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ การบริการและจัดส่งสินค้าและการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งในตลาดและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่กลุ่มลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ คุณภาพผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการพิสูจน์ด้วยการรับรอง ISO  และทีมตรวจสอบสำหรับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะจัดส่งให้กับลูกค้าของเรา นอกจากนี้ฝ่ายเทคนิคของเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ตามความต้องการของลูกค้า ตามหลักการเป็น "One Stop Shop"

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ (Plastic compound) และกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและผลิตภัณฑ์ยาแนว (Adhesive and Sealant) ที่มีคุณภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยศักยภาพการบริหาร และกระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อสร้างพันธมิตร ความไว้วางใจ และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุดบริษัทฯ และยังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ให้มีความรู้ความสามารถและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและการเติบโตอย่างมั่นคงขององค์กร

พันธกิจ

1.ก้าวไปสู่ความเป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจ เม็ดพลาสติกพีวีซี กาว และ ผลิตภัณฑ์ยาแนว ในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2.พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย โดยเน้นการรักษาพันธสัญญา และตรงตามความต้องการของลูกค้า

3.พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

4.พัฒนา ฝึกอบรม สนับสนุนบุคลากร รองรับการเติบโตของธุรกิจ

ค่านิยม

“เรามุ่งมั่นที่จะผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งด้านคุณภาพ และบริการอย่างต่อเนื่องสอดคล้องมาตรฐาน ISO9001:2015 เพื่อก้าวไกลในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

ความเป็นผู้นำ

‍เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง "ความพึงพอใจของลูกค้าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์คือเป้าหมายสูงสุด" และใช้หลักการนี้ในการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างมั่นคงระหว่างองค์กรและลูกค้าของเรา 

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานภายใต้การควบคุมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แก่ ฝ่ายผลิต ฝ่ายขายต่างประเทศ ฝ่ายขายในประเทศ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายการเงินและบัญชี และฝ่ายจัดการทั่วไป

อ่านต่อ

รางวัลและใบรับรองคุณภาพ


บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งรับรองคุณภาพในด้านระบบบริหารคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ จากสถาบัน SGS Yarsley International Certification Services


APPLIED DB Public Company Limited

HEAD OFFICE
252 M 4 Sukhumvit Rd. Prakasa Muang Samutprakarn Thailand 10280

LOCAL CUSTOMER SERVICE
Tel. (+66) 2709-4040 Fax.(+66) 0709-4396

OVERSEA CUSTOMER SERVICE
Tel. (+66) 2323-1906 Fax.(+66) 2324-0552
Tel. (+66) 2709-3997

E-mail

CORPORATE GOVERNANCE :
INVESTMENT RELATION:
SALES & MARKETING:
OTHER :

adb_cg@adb.co.th
adb_ir@adb.co.th
adb_marketing@adb.co.th
adb_info@adb.co.th